Zápis z ustavující schůze spolku Ignisio z.s. konané dne 11. července 2018

11. července 2018

1.
Dne 11. července 2018 se uskutečnila ustavující schůze spolku Ignisio z.s. (dále jen „spolek“) za účasti osob uvedených na připojené prezenční listině. Schůze byla svolána dne 25. května 2018 a svolavatelem byl Tomáš Grundza.

2.
Na programu jednání schůze byly následující body:
a) úvodní slovo svolavatele, volba předsedajícího schůze
b) sepsání prezenční listiny
c) schválení stanov
d) volba předsedy spolku

3.
a) Svolavatel schůze seznámil přítomné s důvody vzniku a základními cíli činnosti spolku a s jednáními, která v zájmu spolku již učinil. Dále svolavatel navrhl ustavující schůzi pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího ustavující schůze. Jako předsedajícího schůze přítomní pověřili Tomáše Grundzu.
b) Přítomní vyjádřili svůj souhlas se základním účelem spolku uvedeném v článku 3 stanov a projevili vůli stát se členy spolku. Jako doklad o této skutečnosti byla vyhotovena listina přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu.
c) Přítomní se usnesli, že schvalují stanovy navržené svolavatelem. Pro přijetí stanov hlasovali všichni přítomní.
d) Ve smyslu článku 6 stanov spolku byl předsedou spolku zvolen Tomáš Grundza, narozen dne 19. června 1999, trvale bytem Dobrovského 375/15, Praha 7, Holešovice.(Pro: 3, Proti: 0, Zdrželo se: 0)

Prezenční listina a originál zápisu schůze jsou k dispozici u předsedy spolku.