Zápis ze zasedání Valné hromady spolku Ignisio z.s.

konané dne 31. ledna 2020

I.
Dne 31. ledna 2020 se v prostorách sídla spolku od 19:15 uskutečnilo zasedání Valné hromady spolku Ignisio z.s.. Valná hromada byla svolána dne 19. ledna 2020 a svolavatelem byl předseda spolku Tomáš Grundza.

II.
Na programu zasedání Valné hromady byly následující body:
1. Úvod
2. Seznámení členů spolku s hospodařením spolku za rok 2019
3. Schválení účetní závěrky spolku
4. Plán činnosti na rok 2020
5. Schválení výroční zprávy spolku
6. Různé
7. Závěr

III.
K jednotlivým bodům programu:

1. Úvod
Přivítání a zahájení zasedání Valné hromady spolku Ignisio z.s. se ujal předseda spolku Tomáš Grundza. Zasedání bylo zahájeno v 19:15 hodin za účasti 5 členů spolku. Prezenční listina ze zasedání Valné hromady bude uložena u předsedy spolku a je nedílnou součástí tohoto zápisu. Valná hromada je usnášeníschopná.
Protože zasedání Valné hromady nebylo svoláno řádně a včas způsobem stanoveným občanským zákoníkem, dotázal se předseda spolku Tomáš Grundza, zda se členové spolku vzdávají svého práva na řádné a včasné svolání zasedání Valné hromady a nechal o této věci hlasovat. (Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
=> Členové spolku se vzdávají práva na řádné a včasné svolání zasedání Valné hromady.
Předseda spolku navrhuje zvolit předsedajícím schůze Tomáše Grundzu, zapisovatelem schůze Tomáše Grundzu a ověřovatelkou zápisu Zuzanu Dorážkovou a nechává o této věci hlasovat. (Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
=> Předsedajícím schůze byl zvolen Tomáš Grundza, zapisovatelem byl zvolen Tomáš Grundza a ověřovatelkou zápisu byla zvolena Zuzana Dorážková.
Předseda seznámil přítomné členy spolku s jednotlivými body programu ve znění dle pozvánky. Předseda se zeptal, zda členové mají připomínky či doplnění. Nikdo nepřednesl doplňující návrh. Předseda proto nechává přítomné hlasovat o programu. (Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
=> Program zasedání Valné hromady byl schválen ve znění dle pozvánky.

2. Seznámení členů spolku s hospodařením spolku za rok 2019
Předseda spolku seznámil přítomné s výsledky hospodaření spolku za rok 2019, předložil ke kontrole a nahlédnutí peněžní deník, knihu závazků a pohledávek. V uplynulém roce spolek hospodařil se ziskem 22 tis. Kč. Příjmy ve výši 376 tis. Kč mimo jiné tvoří příjmy z hlavní činnosti ve výši 85 tis. Kč, přijatá individuální dotace od městské části Praha 7 ve výši 10 tis. Kč a přijaté dary v celkové hodnotě 43 tis. Kč. Výdaje ve výši 115 tis. Kč byly na hlavní činnost. Na straně příjmů i výdajů jsou průběžné položky ve shodné výši 239 tis. Kč. V průběhu uplynulého roku spolek Ignisio z.s. nepořídil žádný dlouhodobý majetek a ani neprováděl odpisy dlouhodobého majetku. Předseda navrhuje, aby členové spolku vzali výsledky hospodaření na vědomí a nechává hlasovat. (Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
=> Členové spolku berou výsledky hospodaření spolku za rok 2019 na vědomí.

3. Schválení účetní závěrky spolku
Členové spolku obdrželi v rámci podkladových materiálů návrh účetní závěrky. Předseda členům spolku podrobněji vysvětlil souvislosti v účetní závěrce a nechává přítomné členy spolku hlasovat o schválení účetní závěrky spolku za rok 2019. (Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
=> Členové spolku schvalují účetní závěrku za rok 2019 ve znění přiloženém v příloze tohoto zápisu.

4. Plán činnosti na rok 2020
Předseda seznámil přítomné s plány spolku na rok 2020. Jedná se především o pořádání jednodenního výletu či víkendovky v průběhu jara, pořádání letního tábora v Zaječově na konci srpna a pokračování v celoroční činnosti v oblasti pořádání přednášek a workshopů na téma spotřebitelské gramotnosti. I nadále chceme spolupracovat s farností sv. Antonína při pořádání akcí jako je Zažít město jinak či Noc kostelů. Nikdo nepřednesl doplňující návrhy k plánu činnosti na rok 2020 Předseda o plánu činnosti na rok 2020 nechává hlasovat. (Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
=> Členové spolku schvalují plán činnosti na rok 2020.

5. Schválení výroční zprávy spolku
Členové spolku obdrželi v rámci podkladových materiálů návrh výroční zprávy spolku za rok 2019. Předseda přednesl návrh výroční zprávy za rok 2019. Žádný z členů nemá k výroční zprávě připomínky ani návrhy na doplnění nebo úpravu, proto předseda nechává přítomné členy hlasovat o schválení výroční zprávy spolku za rok 2019. (Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
=> Členové spolku schvalují výroční zprávu za rok 2019 ve znění přiloženém v příloze tohoto zápisu.

6. Různé
Mgr. Rund navrhl, že by spolek mohl zúčastnit akce „Rodinný den Prahy 7“ dne 17. května 2020 a dává případnou účast ke zvážení předsedovi. Předseda s ohledem na časové možnosti členů a spolupracovníků spolku rozhodne o dalším postupu.
V bodu různé nebyly žádné další příspěvky předneseny.

7. Závěr
Vzhledem k tomu, že stanovený program byl celý projednán, předseda poděkoval všem přítomným za účast a v 19:40 hod. ukončil zasedání valné hromady spolku Ignisio z.s.. Valná hromada byla po celou dobu zasedání usnášeníschopná.

Zápis pořídil: Tomáš Grundza, Zápis ověrila: Zuzana Dorážková

Přílohy zápisu
01 - Prezenční listina (Prezenční listina nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový přístup a je k dispozici u předsedy spolku.)
02 - Účetní závěrka Ignisio z.s. 2019
03 - Výroční zpráva spolku Ignisio z.s. za rok 2019

Originál zápisu zasedání Valné hromady je uložen u předsedy. Zápis včetně příloh lze stáhnout ve formátu PDF zde.

Zápis ze zasedání Valné hromady spolku Ignisio z.s.

konané dne 19. března 2019

I.
Dne 19. března 2019 se v prostorách sídla spolku od 19:35 uskutečnilo zasedání Valné hromady spolku Ignisio z.s.. Valná hromada byla svolána dne 24. března 2019 a svolavatelem byl předseda spolku Tomáš Grundza.

II.
Na programu zasedání Valné hromady byly následující body:
1. Úvod
2. Seznámení členů spolku s hospodařením spolku za rok 2018
3. Schválení účetní závěrky spolku
4. Plán činnosti na rok 2019
5. Schválení výroční zprávy spolku
6. Různé
7. Závěr

III.
K jednotlivým bodům programu:

1. Úvod
Přivítání a zahájení zasedání Valné hromady spolku Ignisio z.s. se ujal předseda spolku Tomáš Grundza. Zasedání bylo zahájeno v 19:30 hodin za účasti 6 členů spolku. Prezenční listina ze zasedání Valné hromady bude uložena u předsedy spolku a je nedílnou součástí tohoto zápisu. Valná hromada je usnášeníschopná.

Protože zasedání Valné hromady nebylo svoláno řádně a včas způsobem stanoveným občanským zákoníkem, dotázal se předseda spolku Tomáš Grundza, zda se členové spolku vzdávají svého práva na řádné a včasné svolání zasedání Valné hromady a nechal o této věci hlasovat. (Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0)

=> Členové spolku se vzdávají práva na řádné a včasné svolání zasedání Valné hromady.

Předseda spolku navrhuje zvolit předsedajícím schůze Tomáše Grundzu, zapisovatelem schůze Tomáše Grundzu a ověřovatelem zápisu Ondřeje Šimera a nechává o této věci hlasovat. (Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0)

=> Předsedajícím schůze byl zvolen Tomáš Grundza, zapisovatelem byl zvolen Tomáš Grundza a ověřovatelem zápisu byl zvolen Ondřej Šimer.

Předseda seznámil přítomné členy spolku s jednotlivými body programu ve znění dle pozvánky. Předseda se zeptal, zda členové mají připomínky či doplnění. Nikdo nepřednesl doplňující návrh. Předseda proto nechává přítomné hlasovat o programu. (Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0)

=> Program zasedání Valné hromady byl schválen ve znění dle pozvánky.

2. Seznámení členů spolku s hospodařením spolku za rok 2018
Předseda spolku seznámil přítomné s výsledky hospodaření spolku za rok 2018, předložil ke kontrole a nahlédnutí peněžní deník, knihu závazků a pohledávek. Spolek hospodařil v kalendářním roce se ziskem 1 tis. Kč a tento zisk již byl z části využit na krytí provozních výdajů v roce 2019. Příjmy ve výši 26 tis. Kč tvoří 2 hlavní složky: příjmy z hlavní činnosti ve výši 2 tis. Kč a majetkový dar od Československé obchodní banky, a.s. v hodnotě 24 tis. Kč. Výdaje ve váši 1 tis. Kč byly na hlavní činnost. V průběhu uplynulého roku spolek Ignisio z.s. nepořídil žádný dlouhodobý majetek a ani neprováděl odpisy dlouhodobého majetku. Předseda navrhuje, aby členové spolku vzali výsledky hospodaření na vědomí a nechává hlasovat. (Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0)

=> Členové spolku berou výsledky hospodaření spolku za rok 2018 na vědomí.

3. Schválení účetní závěrky spolku
Členové spolku obdrželi v rámci podkladových materiálů návrh účetní závěrky. Předseda členům spolku podrobněji vysvětlil souvislosti v účetní závěrce a nechává přítomné členy spolku hlasovat o schválení účetní závěrky spolku za rok 2018. (Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0)

=> Členové spolku schvalují účetní závěrku za rok 2018 ve znění přiloženém v příloze tohoto zápisu.

4. Plán činnosti na rok 2019
Předseda seznámil přítomné s plány spolku na rok 2019. Jedná se především o pořádání dětské letního tábora na konci srpna, pořádání víkendové akce pro děti během podzimu a pokračování v celoroční činnosti v oblasti pořádání přednášek a workshopů na téma spotřebitelské gramotnosti, případné rozšíření o další tematické okruhy. I nadále chceme spolupracovat s farností sv. Antonína při pořádání akcí jako je Zažít město jinak či Noc kostelů. Na jaro 2019 připravujeme informační kampaň ohledně voleb do Evropského parlamentu 2019 cílenou především na prvoliče. Nikdo nepřednesl doplňující návrhy k plánu činnosti na rok 2019. Předseda o plánu činnosti na rok 2019 nechává hlasovat. (Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0)

=> Členové spolku schvalují plán činnosti na rok 2019.

5. Schválení výroční zprávy spolku
Členové spolku obdrželi v rámci podkladových materiálů návrh výroční zprávy spolku za rok 2018. Předseda přednesl návrh výroční zprávy za rok 2018. Žádný z členů nemá k výroční zprávě připomínky ani návrhy na doplnění nebo úpravu, proto předseda nechává přítomné členy hlasovat o schválení výroční zprávy spolku za rok 2018. (Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0)

=> Členové spolku schvalují výroční zprávu za rok 2018 ve znění přiloženém v příloze tohoto zápisu.

6. Různé
Předseda spolku informoval přítomné členy, že spolek Ignisio byl přijat za člena Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy (ič: 227 39 017).

V bodu různé nebyly žádné další příspěvky předneseny.

7. Závěr
Vzhledem k tomu, že stanovený program byl celý projednán, předseda poděkoval všem přítomným za účast a v 20:01 hod. ukončil zasedání valné hromady spolku Ignisio z.s.. Valná hromada byla po celou dobu zasedání usnášeníschopná.

Zápis pořídil: Tomáš Grundza, Zápis ověril: Ondřej Šimer

Přílohy zápisu
01 - Prezenční listina (Prezenční listina nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový přístup a je k dispozici u předsedy spolku.)
02 - Účetní závěrka Ignisio z.s. 2018
03 - Výroční zpráva spolku Ignisio z.s. za rok 2018

Originál zápisu zasedání Valné hromady je uložen u předsedy. Zápis včetně příloh lze stáhnout ve formátu PDF zde.

Zápis z ustavující schůze spolku Ignisio z.s.

konané dne 11. července 2018

1.
Dne 11. července 2018 se uskutečnila ustavující schůze spolku Ignisio z.s. (dále jen „spolek“) za účasti osob uvedených na připojené prezenční listině. Schůze byla svolána dne 25. května 2018 a svolavatelem byl Tomáš Grundza.

2.
Na programu jednání schůze byly následující body:
a) úvodní slovo svolavatele, volba předsedajícího schůze
b) sepsání prezenční listiny
c) schválení stanov
d) volba předsedy spolku

3.
a) Svolavatel schůze seznámil přítomné s důvody vzniku a základními cíli činnosti spolku a s jednáními, která v zájmu spolku již učinil. Dále svolavatel navrhl ustavující schůzi pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího ustavující schůze. Jako předsedajícího schůze přítomní pověřili Tomáše Grundzu.
b) Přítomní vyjádřili svůj souhlas se základním účelem spolku uvedeném v článku 3 stanov a projevili vůli stát se členy spolku. Jako doklad o této skutečnosti byla vyhotovena listina přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu.
c) Přítomní se usnesli, že schvalují stanovy navržené svolavatelem. Pro přijetí stanov hlasovali všichni přítomní.
d) Ve smyslu článku 6 stanov spolku byl předsedou spolku zvolen Tomáš Grundza, narozen dne 19. června 1999, trvale bytem Dobrovského 375/15, Praha 7, Holešovice.(Pro: 3, Proti: 0, Zdrželo se: 0)

Zápis pořídil: Tomáš Grundza, Zápis ověril: Ondřej Šimer

Prezenční listina a originál zápisu zasedání Valné hromady jsou k dispozici u předsedy spolku.