Letní tábor 2021

22. - 28. srpna 2021

Rádi bychom pozvali Vaše děti k účasti na již šestém ročníku tradičního dětského letního tábora. Letošní tábor je určen pro děti, které ukončily první třídu a v den odjezdu na tábor jim bude maximálně 15 let. Přihlašování bude možné od středy 3. února 2021 od 18:00 pomocí přístupu pro rodiče. Děti je nutné přihlásit ve dvou krocích - nejdříve je nutné si všechny děti, které chcete přihlásit, uložit do systému, a pak je všechny naráz přihlásit na tábor.

Základní informace

Kde? Letošní tábor se bude konat na novém místě, a to v bývalém františkánském klášteře v obci Zásmuky. Účastníci tábora budou spát v budově.

Kdy? Od neděle 22. do soboty 28. srpna 2021. Odjezd bude z pražského hlavního nádraží v odpoledních hodinách (přesný čas bude upřesněn). Zavazadla odvezeme vozem od kostela sv. Antonína až do Zásmuk. Po skončení tábora (v sobotu odpoledne) si rodiče děti vyzvednou v Zásmukách.

Zdravotní způsobilost dětí k účasti na táboře

Letošní tábor má stejně jako v loňském roce charakter zotavovací akce (bude se jej účastnit více než 30 dětí), proto nám zákon ukládá povinnost posuzovat zdravotní způsobilost dětí k účasti na táboře. V souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví lze na zotavovací akci přijmout pouze dítě, které je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zdravotní způsobilost k účasti na zotavovací akci posuzuje praktický lékař pro děti a dorost a potvrzuje ji do vzorového formuláře dle přílohy číslo 3 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. (ke stažení zde). Použít lze i posudek, který Vám lékař vystavil již např. na školu v přírodě nebo jiný tábor a bude platný i v poslední den konání tábora (platnost posudků je až dva roky, pokud lékař nestanoví kratší dobu a nedošlo ke změně zdravotního stavu). Sken nebo kvalitní fotografii posudku nám prosím nahrajte do systému pomocí přístupu pro rodiče nejpozději 31. července 2021. Originál posudku nám pak prosím odevzdejte v den odjezdu na tábor, po skončení tábora Vám posudky budou vráceny. Bez odevzdání originálu posudku nelze Vaše dítě přijmout na tábor!

Jaká bude letos cena?

Cena za letošní tábor byla, stejně jako v minulých letech, stanovena na 1950 Kč. Záloha je splatná do 14 dnů od odeslání přihlášky, doplatek je splatný do 30. června 2021. Platby preferujeme převodem na bankovní účet, ale lze se domluvit i na úhradě v hotovosti.

Cena však ani zdaleka nepokrývá veškeré náklady související s táborem a tábor jsme schopni provozovat pouze díky finanční podpoře od sponzorů, kterým tímto moc děkujeme.

Pokud by někdo chtěl přispět sponzorskou platbou, budeme velice rádi, veškeré peníze budou využity ve prospěch dětí. Případným dárcům můžeme vystavit potvrzení o přijetí daru na podporu a ochranu mládeže, které můžete za podmínek stanovených příslušným zákonem využít pro odpočty daní. Více informací k této problematice rád poskytne předseda spolku. Sponzorské dary na letní tábor je možné zasílat na účet 2801483654/2010 vedený u Fio banky, a.s.

V rámci odesílání přihlášky také přibyla možnost zaplatit za tábor místo 1950 Kč sponzorskou cenu ve výši 2300 Kč.

V případě, že by rodina (obzvláště pokud by chtěla na tábor poslat více sourozenců) měla problém s úhradou částky za tábor, je možné se individuálně dohodnout s P. Semelou z farnosti sv. Antonína na dotované ceně.

Velmi oceníme, když nám darujete omalovánky, hlavolamy, pastelky, fixy, staré dětské časopisy, vyřazené hry nebo jakékoliv reklamní předměty apod. Tyto věci použijeme na různé aktivity během tábora nebo do odměn pro děti.

Podpořit nás můžete také tak, že nezaplatíte ani korunu navíc a přesto přispějete! Náš spolek je zapojen do projektu GIVT.cz, kde při běžném nákupu v zapojených e-shopech (jako jsou mall.cz, drmax.cz, knihydobrovsky.cz, karcher.cz, booking.com a stovky dalších) obchodník pošle několik procent z hodnoty Vašeho nákupu na náš účet. Více informací o tom, jak to celé funguje, nalezte zde.

Proč tábor pořádá spolek Ignisio a ne Farnost sv. Antonína?

Změna pořadatele pro Vás - rodiče v podstatě znamená pouze kosmetickou úpravu na přihlášce a možnost uhradit nám tábor převodem na účet. Změna na spolek souvisí s tím, že letošní tábor bude mít, stejně jako minulý rok, charakter zotavovací akce (pojede více než 30 dětí), na jejíž pořádání má legislativa přísnější podmínky, než na běžné tábory do 29 dětí. Spolky pracující s dětmi a mládeží jsou na rozdíl od církevních právnických osob osvobozeny od některých povinností a také od některých správních poplatků, takže pořádat tábor jako spolek je pro nás snazší a levnější. Táborový tým však v jádru zůstává nezměněn, pouze jsme se rozrostli o pár nových členů.

Charakter tábora

Rádi bychom Vás upozornili, že je náš tábor postaven na křesťanských základech a naší snahou je tyto základy dodržovat a nenásilnou formou předávat a rozvíjet. Přestože jsme křesťanský tábor, neznamená to, že s by s námi nemohly jet děti z nevěřícího prostředí. Naši víru nikomu nenutíme, účast na modlitbě atp. je věcí dobrovolnou, požadujeme však jistou míru tolerance.

Letní tábor je realizován za finanční podpory městské části Praha 7.

Letní tábor je realizován za finanční podpory hlavního města Prahy.