Stanovy spolku Ignisio z.s.

znění platné od 21. prosince 2023

článek 1 – Název, sídlo a forma

 1. Název spolku: Ignisio z.s. (dále jen „spolek“)
 2. Sídlo spolku: Dukelských Hrdinů 616/54, Praha 7, Holešovice, 170 00, Česká republika
 3. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

článek 2 – Charakter spolku

 1. Spolek je dobrovolný a nezávislý.
 2. Jeho členové se sdružují na základě společného zájmu.

článek 3 – Základní účel spolku

 1. Účelem spolku je vyvíjet veřejně prospěšnou činnost v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, práce s dětmi a mládeží, podpory rozvoje občanské společnosti, propagace demokratických hodnot a motivace mladých lidí k občanské angažovanosti.

článek 4 – Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát každá osoba, která souhlasí se stanovami spolku a které to zároveň umožňuje zákon.
 2. Členství vzniká dnem, kdy předseda spolku nebo členská schůze spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí u fyzických osob obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého pobytu, datum narození žadatele, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a podpis žadatele. Přihláška u právnických osob musí obsahovat: obchodní firmu žadatele, adresu sídla, identifikační číslo, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a podpis osoby oprávněné jednat za žadatele.
 3. Členství zaniká:
  1. na základě písemného oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku,
  2. úmrtím člena spolku,
  3. prohlášením člena spolku za mrtvého,
  4. zánikem či likvidací člena spolku,
  5. rozhodnutím Valné hromady,
  6. nezaplacením členských příspěvků pro daný kalendářní rok, jsou-li stanoveny vnitřním předpisem.
 4. Členství ve spolku je dvojího druhu:
  1. základní členství,
  2. členství s hlasovacím právem.
 5. Základní člen a člen spolku s hlasovacím právem mají právo zejména:
  1. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,
  2. účastnit se činnosti spolku a být o této činnosti informován.
 6. Členové spolku s hlasovacím právem mají dále právo:
  1. volit předsedu spolku a být voleni předsedou spolku,
  2. účastnit se Valné hromady spolku a hlasovat na ni.
 7. Všichni členové spolku jsou povinni:
  1. dodržovat stanovy spolku,
  2. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,
  3. sdělovat předsedovi změny údajů uvedených v přihlášce do spolku nejpozději do 30 (třiceti) dnů od jejich změny.

článek 5 – Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku s hlasovacím právem.
 3. Zasedání valné hromady svolává předseda spolku dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Zasedání valné hromady může svolat též nadpoloviční většina členů spolku.
 4. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. O změně stanov a zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně se rozhoduje nadpoloviční hlasů všech členů.
 5. Valná hromada je usnášeníschopná, sejde-li se alespoň jedna třetina všech jejích členů, minimálně však tři členové. Každý člen spolku s hlasovacím právem má jeden hlas.
 6. Valná hromada zejména:
  1. rozhoduje o změnách stanov spolku,
  2. rozhoduje o udělení či odejmutí hlasovací práva členům spolku,
  3. volí a odvolává předsedu spolku,
  4. rozhoduje o zrušení členství,
  5. rozhoduje o zrušení spolku,
  6. jmenuje likvidátora spolku. 
 7. Připouští se rozhodování mimo zasedání Valné hromady, a to hlasování per rollam s využitím e-mailu, jakožto technického prostředku. Každý člen s hlasovacím právem obdrží návrh rozhodnutí na e-mailovou adresu uvedenou v evidenci členů. Návrh rozhodnutí je doručen členovi okamžikem, kdy dojde na jeho e-mailovou adresu zapsanou v evidenci členů. Spolu s návrhem rozhodnutí Valné hromady obdrží každý člen s hlasovacím právem e-mailovou adresu, na kterou má zaslat své vyjádření, spolu s uvedením lhůty (datum a hodina), do které může hlasovat per rollam. Člen zašle e-mailem své vyjádření, v němž uvede návrh rozhodnutí a zda hlasuje „pro“ či „proti“. Vyjádření musí obsahovat rovněž identifikační údaje člena, který hlasuje. Vyjádření musí být zasláno nejpozději před koncem lhůty pro hlasování. Tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů ode dne odeslání návrhu rozhodnutí. Opožděné nebo na nesprávnou adresu zaslané vyjádření, nebo vyjádření, které neobsahuje povinné náležitosti, nebo z něhož není zřetelné, zda člen hlasuje pro či proti, je považováno za neplatné. Pro účely hlasování per rollam není nutné připojovat elektronický podpis. O výsledcích hlasování a usneseních přijatých per rollam vyhotoví předseda zápis, který zašle členům spolku na e-mailovou adresu uvedenou v evidenci členů do 10 pracovních dnů od konce lhůty pro hlasování per rollam.
 8. Mimo zasedání Valné hromady (per rollam) nelze:
  1. rozhodovat o změnách stanov spolku,
  2. volit a odvolávat předsedu spolku,
  3. rozhodovat o zrušení spolku,
  4. jmenovat likvidátora spolku. 

článek 6 – Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku, zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem a disponuje podpisovým právem.
 2. Předsedu volí a odvolává Valná hromada.
 3. Předseda je odpovědný za vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.
 4. Předseda koordinuje činnost spolku a rozhoduje o přijetí členů do spolku.
 5. Předseda je volen na dobu neurčitou. 

článek 7 – Závěrečná a přechodná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny na zasedání Valné hromady dne 21. prosince 2023. Tímto dnem také nabývají účinnosti a platnosti. 
 3. Všechny osoby, které jsou členy k okamžiku schválení těchto stanov, se stávají automaticky členy s hlasovacím právem. 
 4. Předseda zvolený dle stanov schválených na zasedání Valné hromady dne 11. července 2018 se považuje za předsedu zvoleného dle těchto stanov.

stanovy ke stažení ve formátu PDF