Zásady ochrany osobních údajů

ve znění platném od 8. srpna 2018

Účel dokumentu

Záleží nám na vašem soukromí a není nám lhostejné jak nakládáme s Vašimi osobními údaji. Účelem této stránky je poskytnou Vám informace, jaké osobní a citlivé údaje zpracováváme a jak s nimi nakládáme. Všechny osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je spolek Ignisio z.s., se sídlem Dukelských hrdinů 54/616, Praha 7, Holešovice, IČ: 072 89 201. Preferujeme elektronickou komunikaci pomocí datové schránky wcgiuwz nebo pomocí e-mailu spolek@ignisio.cz.

Subjekt osobních údajů

Subjektem údajů se rozumí ten, jehož osobní údaje jsou zpracovávány. Jedná se tedy především o účastníky našich akcí a u nezletilých účastníků i o údaje o jejich zákonných zástupcích.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme vždy pouze v rozsahu nezbytně nutném. O účastnících našich akcí zpracováváme jméno, příjmení, pohlaví, datum narození a adresu trvalého pobytu. Pokud se jedná o dlouhodobou akci, vícedenní akci nebo akci spojenou s fyzickou aktivitou (například avšak nejen pěší výlety, sportovní odpoledne a jiné) shromažďujeme o účastnících i základní údaje o zdravotním stavu a rodné číslo. U vybraných akcí také shromažďujeme údaj o tom, jakou školu účastník navštěvuje. U některých akcí má účastník možnost nám sdělit své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Pokud je účastník akce nezletilý zpracováváme i údaje o jeho zákonných zástupcích. Jedná se o zpracování jména, příjmení, pohlaví, vztahu k účastníkovi akce, telefonního čísla a e-mailové adresy. O členech spolku zpracováváme, v souladu se stanovami, jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, telefonní číslo a e-mailová adresa. Když se přihlásíte k našemu newsletteru, budeme o Vás zpracovávat jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Na našich akcích pořizujeme obrazové, zvukové či jiné záznamy účastníků.

Právní základ zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech: pro uzavření a plnění smlouvy, z důvodu oprávněných zájmů správce, se souhlasem subjektu osobních údajů nebo je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce.
Pokud dochází ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu a subjektem osobních údajů je nezletilá osoba, může udělit souhlas se zpracováním osobních údajů v závislosti na své rozumové a volní vyspělosti nebo jej může udělit se souhlasem svého zákonného zástupce.

Účel zpracování osobních údajů

Abychom mohli připravovat akce, potřebujeme znát s předstihem informace o jméně, příjmení, datu narození, pohlaví a zdravotním stavu účastníka akce. Pro zajištění bezpečného průběhu akcí a pro poskytování zdravotnických služeb potřebujeme znát základní údaje o zdravotním stavu účastníka a jeho rodné číslo. Také zpracováváme jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště účastníka, abychom byli schopni zajistit jeho jednoznačnou identifikaci. Kontaktní údaje (telefonní čísla, e-mailové adresy a adresy trvalého pobytu) zpracováváme pro účely komunikace a pokud nám subjekt udělí souhlas, tak i k marketingovým účelům. Obrazové, zvukové či jiné záznamy účastníků jsou zpracovávány pro veřejnou prezentaci a propagaci našich aktivit. Osobní údaje členů spolku jsou zpracovávány pro účely evidence členů a komunikace s členy spolku. Údaje odběratelů newsletteru jsou zpracovávány k marketingovým účelům.

Doba zpracování osobních údajů

Všechny osobní údaje zpracováváme jen po dobu nezbytně nutnou, minimálně však po dobu trvání smluvního vztahu. V případě, že se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let nebo do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Obrazové, zvukové či jiné záznamy účastníků jsou zpracovávány po neomezenou dobu. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu. Osobní údaje, které je nezbytné zpracovávat pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Předávání osobních údajů třetím subjektům

V určitých případech může dojít k předání Vašich osobních údajů. Jedná se především o předání osobních údajů záchranné službě, zdravotnickému zařízení, zdravotní pojišťovně v případech, kdy to vyžaduje zdravotní stav účastníka. Také může dojít k předání osobních údajů pojišťovně za účelem uzavření pojistné smlouvy. K předání osobních údajů může také dojít, pokud jsme na danou akci čerpali grant nebo dotaci - v tom případě budou údaje předány poskytovateli grantu nebo dotace, abychom prokázali, že akce skutečně proběhla. Osobní údaje budou předány v případě vymáhání našich práv (například avšak nejen advokátovi). Pokud nám právní řád nebo orgán státní moci uloží povinnost, abychom mu předali osobní údaje, musíme tak učinit. K předání osobních údajů může také dojít, pokud Vám budeme posílat zásilku prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Poskytovatel poštovních služeb je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn je zpracovávat jen pro účely doručení zásilky a poté osobní údaje bezodkladně smazat.
Nikdy nedochází k předání osobních údajů subjektu se sídlem mimo Evropskou unii.

Zabezpečení osobních údajů

Velmi nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery probíhá šifrovaně a všechna vaše data jsou uložena pouze na zabezpečených serverech. Abychom zamezili zneužití vašich osobních údajů máme zavedené přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

Externí zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které správce využívá nebo využívat bude.

Poučení o právech subjektu osobních údajů

Prosíme, vezměte na vědomí, že máte právo: vzít svůj souhlas se zpracováním osobních kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
Dále můžete žádat o výmaz osobních údajů. Výmaz se však nedotkne údajů, které musíme podle zákona uchovávat. Pokud budeme vaše osobní údaje potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (například avšak nejen pokud máte vůči nám neuhrazenou pohledávku nebo v případě probíhajícího soudního řízení).
Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud budou na vaší straně existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést pomocí kontaktů uvedených výše. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů nebo v případě pochybností o zákonnosti zpracování osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete nastalou situaci řešit nejprve s námi.