Výroční zpráva spolku Ignisio z.s. za rok 2021

Spolek Ignisio z.s. byl založen dne 8. srpna 2018 třemi zakládajícími členy. v čele s předsedou spolku Tomášem Grundzou má v současné době má 10 členů, z toho 8 ve věku do 26 let.

Hlavním cílem spolku je vyvíjet veřejně prospěšnou činnost v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže. Věnujeme se práci s dětmi a mládeží, podpoře rozvoje občanské společnosti, propagaci demokratických hodnot a motivaci mladých lidí k občanské angažovanosti. 

Hlavní činností spolku je již od samotného vzniku pořádání akcí pro děti jako jsou tábory, víkendovky a jednodenní výlety. Dále také výlety a výpravy do přírody s cílem motivovat děti k týmové spolupráci, ochraně přírody a zájmu o okolí a svět a podpora participace mládeže řadou přednášek a workshopů. 

Úzce spolupracujeme s Římskokatolickou farností u kostela sv. Antonína Praha – Holešovice, která nám poskytuje technické zázemí (prostory pro naši činnost) a také se studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy, s nimiž připravujeme workshopy pro středoškolské studenty zaměřené na osvětu ohledně ochrany spotřebitele.

Veškeré informace týkající se účelu a činnosti spolku Ignisio z.s., důležité kontakty a  také informace pro rodiče dětí účastnících se námi pořádaných akcí jsou k dispozici na webových stránkách www.ignisio.cz.

Setkávání mládeže

Celoroční aktivitou našeho spolku je vedení a organizace setkávání skupin mládeže, s nimiž pracujeme.

Starší děti/mládež

První skupinu tvoří 14 členů ve věku 16 až 20 let. Tito mladí lidé jsou vedeni především k rozvoji zodpovědnosti, týmové spolupráce a občanské angažovanosti. Předáváme jim zkušenosti ohledně organizace akcí a práce s dětmi. Tato skupina se věnuje především vytváření programů a příběhů akcí, samotnému působení na akcích a účastní se workshopů a školení.

Projekt Druhý level - mladší děti/mládež

Druhou skupinou mládeže jsou děti z projektu Druhý level. Jde o projekt pro děti druhého stupně (ve věku 12 až 16 let), které se již někdy v minulosti účastnili našich akcí pro děti. Aktuálně se druhého levelu účastní 11 dětí.

Hlavním cílem je stmelit tyto děti stejného věku do jedné skupiny tak, aby spolu dobře vycházely, poznávaly své společné zájmy a vzájemně se obohacovaly. Dalším z hlavních cílů je těmto dětem předat to, co jsme se sami naučili v průběhu setkávání skupin mládeže a přípravy dětských akcí, rozvoj jejich soft-skills a vzdělávání – například v oblastech poskytování první pomoci, chování v krizových situací, rozvoj týmové práce, základní principy demokracie, občanské povinnosti, BOZP, time management, média, plánování, vedení, ale také morální/duchovní rozvoj, sebepoznání a sebepřijetí.

Děti se v rámci Druhého levelu scházejí každý týden v pátek, přičemž se střídají schůzky seberozvojově, duchovně a kreativně zaměřené se schůzkami akčnějšími, na kterých se věnujeme řadě netradičních sportů a navštěvujeme zajímavá místa (např. procházka noční Prahou, úniková hra, lezecká stěna). Celoroční činnost směřuje k zapojení dětí Druhého levelu do konání našich vícedenních akcích a postupnému předávání kompetencí starší skupinou. 

Pro členy obou výše zmíněných skupin je účast v programu bezplatná. U obou skupin rozvíjíme v duchu křesťanských hodnot tzv. soft skills (s důrazem na schopnost spolupráce, organizace a kooperace), které následně tyto skupiny společně využívají v přípravě a realizaci různorodých akcí pro děti ve věku 6 až 14 let. Příprava těchto akcí je vyvrcholením naší celoroční činnosti.

Příměstské tábory v Tuklatech 2021

Poslední týden v červenci a první týden v srpnu 2021 jsme uspořádali dva turnusy příměstského letního dětského tábora v Tuklatech. Tábor se konal v termínech 26. července - 30. července a 2. srpna - 6. srpna 2021 a celkem se ho zúčastnilo 47 dětí ve věku od pěti do třinácti let (prvního turnusu se zúčastnilo 16 dětí, druhého se zúčastnilo dětí 31). 

Jsme moc rádi, že se tábor natolik líbí, že se ho zúčastnily téměř všechny děti, které s námi byli v loňském roce, a i spousta dalších. Co se týče kreativity, ubrouskovou technikou si děti vyrobily originální lucerničky, puťák - řešením tajuplných šifer, sledováním značek a plněním úkolům jsme se dostali až k pokladu, a nechyběl ani celodenní výlet do zábavního centra v Praze. Nejvíce však k velkému překvapení děti i vedoucí nadchla klasika - vybíjená „všichni proti všem“, kterou jsme hráli i několik hodin denně do úplného vyčerpání. Za zmínku stojí také návštěva hendikepovaných zaměstnanců z VZP, se kterými jsme si povídali o poraněních páteře a věcech spojených s tímto tématem.

Příměstské tábory byly realizovány za podpory obce Tuklaty.

Dětský letní tábor 2021

V srpnu 2021 jsme uspořádali letní dětský tábor v bývalém klášteře v Zásmukách nedaleko Českého Brodu. Tábor se konal v termínu 22. - 28. srpna 2021 a celkem se ho zúčastnilo 40 dětí.

Tento rok čekala na děti novinka ve formě rozdělení na mladší a starší skupinku. Mladší děti měly za celotáborovou hru na téma knihy „Tajuplný ostrov“ a starší děti měly individuální program, v rámci kterého hrály spoustu logických a hlavně sportovních her a aktivit „pro starší“. Významnou součástí aktivit obout skupin je také sportovní program - letos jsme zkoušeli novinky jako například Spike ball a Bungee Running. Nechyběla ani bojovka, kterou naplánovaly starší děti a všichni si ji užili. 

Navštívili nás také vozíčkáři z VZP, se kterými jsme si povídali o poraněních páteře a věcech spojených s tímto tématem. Mladší děti si zašli i na celodenní výlet do přírody. Starší děti si zatím udělaly výlet po Kutné Hoře a jejích památkách. Nejlepší zážitek byly kutnohorské doly. Poslední den se všichni spojili a našli poklad ostrova. 

Dětský letní tábor 2021 byl realizován za finanční podpory městské části Praha 7 a Magistrátu Hlavního města Prahy.

Ostatní akce

Dne 18. září 2021 jsme se ve spojení s farností sv. Antonína zúčastnili akce Zažít město jinak. Na starosti jsme měli provádění návštěvníků ve věžích kostela sv. Antonína na Strossmayerově náměstí v Praze.

Dne 28. května 2021 jsme u Kostela sv. Klimenta organizovali v rámci akce Noc kostelů 2021 program pro děti na téma „Na hřbitově to žije!“

Další naplánované akce

Pro rok 2021 jsme připravovali uskutečnit také víkendovou akci pro Druhý level a jednodenní výlet pro děti, které jsme bohužel vzhledem k epidemiologické situaci související s onemocněním Covid-19 nemohli uskutečnit a jejich organizaci posouváme na další rok.

Hospodaření spolku

Spolek vede jednoduché účetnictví v souladu s vyhláškou č. 325/2015 Sb. Náš hospodářský rok se shoduje s rokem kalendářním. Hlavní činností spolku dle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) jsou činnosti organizací dětí a mládeže (94991). v uplynulém roce jsme hospodařili se ziskem 24 tis. Kč, který, vzhledem k očekávanému poklesu příjmů v souvislosti se zhoršující se ekonomickou situací v České republice v roce 2022, slouží jako účelová rezerva pro výdaje na hlavní činnost v roce 2022. Částečně tato částka bude v roce 2022 také alokována na další vzdělávání naších členů v oblasti práce s dětmi a mládeží. Významnou část výdajů v roce 2022 bude také činit vratka dotace Magistrátu Hlavního města Praha, kterou nebylo možné vyčerpat vzhledem k omezením akcí v souvislosti s potlačováním pandemie onemocnění Covid-19 – tyto nedočerpané finance jsou součástí zisku za rok 2021 a v roce 2022 se projeví v nákladech. Příjmy ve výši 776 tis. Kč mimo jiné tvoří příjmy z hlavní činnosti ve výši 164 tis. Kč, přijatá programová dotace od městské části Praha 7 ve výši 15 tis. Kč, přijatá programová dotace od Magistrátu Hlavního města Prahy ve výši 41 tis. Kč a přijaté dary v celkové hodnotě 37 tis. Kč. Výdaje ve výši 233 tis. Kč byly na hlavní činnost. Pro úplnost uvádíme, že na straně příjmů i výdajů jsou průběžné položky ve shodné výši 519 tis. Kč. v průběhu uplynulého roku spolek Ignisio z.s. nepořídil žádný dlouhodobý majetek a ani neprováděl odpisy dlouhodobého majetku. Spolek k 31. prosinci 2021 neevidoval žádné pohledávky ani závazky. Účetní závěrka, kterou tvoří přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích je přílohou této výroční zprávy. 

Plány do příštího roku

Kromě dvou turnusů letního příměstského tábora v Tuklatech a letního tábor na konci srpna (tentokrát v objektu bývalé školy v Hrádku u Vlašimi) plánujeme v dubnu 2022 uspořádat víkendovou pobytovou akci pro Druhý level a v průběhu roku alespoň jednu víkendovku či výlet pro děti – vše záleží na epidemiologické situaci.  

Dále také plánujeme pokračovat v naší celoroční činnosti – setkávání skupin mládeže, případně v pořádání přednášek a workshopů na téma spotřebitelské gramotnosti a pokud to situace dovolí, i nadále spolupracovat s farností sv. Antonína při konání akcí jako je Zažít město jinak či Noc kostelů.

Závěrem pár právních informací

Jsme spolek Ignisio z.s. se sídlem Dukelských Hrdinů 616/54, Praha 7, Holešovice. IČ: 072 89 201. Spolek je zapsaný ve Spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 70640 od 8. srpna 2018. Můžete nás kontaktovat na e-mailu spolek@ignisio.cz nebo prostřednictvím datové schránky wcgiuwz. Statutárním orgánem spolku je předseda Tomáš Grundza, nejvyšší orgánem spolku je valná hromada.

Výroční zpráva spolku Ignisio z.s. za rok 2020

Spolek Ignisio z.s. byl založen dne 8. srpna 2018 třemi zakládajícími členy. V čele s předsedou spolku Tomášem Grundzou má v současné době má osm členů, z toho šest ve věku do 26 let.

Hlavním cílem spolku je vyvíjet veřejně prospěšnou činnost v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže. Věnujeme se práci s dětmi a mládeží, podpoře rozvoje občanské společnosti, propagaci demokratických hodnot a motivaci mladých lidí k občanské angažovanosti.

Hlavní činností spolku je již od samotného vzniku pořádání akcí pro děti jako jsou tábory, víkendovky a jednodenní výlety. Dále také výlety a výpravy do přírody s cílem motivovat děti k týmové spolupráci, ochraně přírody a zájmu o okolí a svět a podpora participace mládeže řadou přednášek a workshopů.

Úzce spolupracujeme s Římskokatolickou farností u kostela sv. Antonína Praha – Holešovice, která nám poskytuje technické zázemí (prostory pro naši činnost) a také se studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy, s nimiž připravujeme workshopy pro středoškolské studenty zaměřené na osvětu ohledně ochrany spotřebitele.

Veškeré informace týkající se účelu a činnosti spolku Ignisio z.s., důležité kontakty a také informace pro rodiče dětí účastnících se námi pořádaných akcí jsou k dispozici na webových stránkách www.ignisio.cz.

Setkávání skupin mládeže

Celoroční aktivitou našeho spolku je vedení a organizace setkávání dvou skupin mládeže, s nimiž pracujeme. Mladší skupinu tvoří jedenáct členů ve věku 16 až 18 let, kteří se před vládními opatřeními scházeli každý čtvrtek. Tito mladí lidé jsou vedeni především k rozvoji zodpovědnosti, týmové spolupráce a občanské angažovanosti. Předáváme jim zkušenosti ohledně organizace akcí a práce s dětmi. Tato skupina se věnuje především vytváření programů a příběhů akcí. Starší skupinu tvoří šest členů ve věku 19 až 22 let. Tuto skupinu tvoří ti zkušenější, kteří se ujímají organizace v technickém slova smyslu, spolupracují na programu akcí, účastní se workshopů a školení a dále doplňují činnost mladší skupiny. Pro členy obou dvou skupin je účast v programu bezplatná.

U obou skupin rozvíjíme v duchu křesťanských hodnot tzv. soft skills (s důrazem na schopnost spolupráce, organizace a kooperace), které následně tyto skupiny společně využívají v přípravě a realizaci různorodých akcí pro děti ve věku 6 až 14 let. Příprava těchto akcí je vyvrcholením naší celoroční činnosti.

Skupiny mládeže se scházely, pokud to bylo vzhledem k vládním opatřením a epidemiologické situaci dovolené či vhodné. V případě nemožnosti setkávání se konaly schůzky online, a to zejména se zaměřením na přípravu nového projektu Druhý level a plánovaných letních táborů.

Projekt Druhý level

Velkým a již od začátku roku připravovaným projektem měl být projekt Druhý level. Jde o projekt pro děti druhého stupně (ve věku dvanáct a více let), které se již někdy v minulosti účastnili našich akcí pro děti.

Hlavním cílem je stmelit tyto děti stejného věku do jedné skupiny tak, aby spolu dobře vycházely, poznávaly své společné zájmy a vzájemně se obohacovaly. Dalším z hlavních cílů je těmto dětem předat to, co jsme se sami naučili v průběhu setkávání skupin mládeže a přípravy dětských akcí, rozvoj jejich soft-skills a vzdělávání – například v oblastech poskytování první pomoci, chování v krizových situací, rozvoj týmové práce, základní principy demokracie, občanské povinnosti, BOZP, time managment, média, plánování, vedení, ale také morální/duchovní rozvoj, sebepoznání a sebepřijetí.

Již na konci minulého roku mělo proběhnout úvodní setkání a během října až prosince 2020 byla naplánovaná setkání na týdenní bázi, na kterých by se probírala témata zmíněná výše.

Přesto, že přípravy probíhaly dle plánu, samotné setkávání a zahájení projektu nebylo vzhledem k vládním opatřením a epidemiologické situaci související s onemocněním Covid-19 možné. Po několikátém posunutí začátku projektu a v souvislosti s tím, že většina aktivit by nemohla dostatečně kvalitně probíhat online, rozhodli jsme se zahájení tohoto projektu přesunout následující rok, případně na dobu, kdy to bude možné.

Příměstské tábory v Tuklatech 2020

Poslední týden v červenci a první týden v srpnu 2020 jsme uspořádali dva turnusy příměstského letního dětského tábora v Tuklatech. Tábor se konal v termínech 27. července - 31. července a 3. srpna - 7. srpna 2020 a celkem se ho zúčastnilo 48 dětí ve věku od pěti do třinácti let.

Prvního turnusu se zúčastnilo 24 dětí a oblíbenými aktivitami v chladných vnitřních prostorách bylo zejména navlékání korálků a deskové hry. Ani pohybové aktivity však nezůstaly bez povšimnutí, ráno se vyráželo na krátké výpravy a ve stínech stromů zahrady došlo i na míčové hry a oblíbené „rybičky“.

Druhého turnusu se zúčastnilo 24 dětí a opět jsme se hodně věnovali tvoření – malování, stříhání, slepování, korálkování... Se staršími dětmi pak proběhlo i několik kol „země, město.“ Výpravy po okolí se nesly hlavně v duchu sledování vylezlých žížal, slimáků a hlemýžďů, na zahradě pak na zoologické zkoumání nebyl čas, protože míčům, raketám, obručím ani kuželkám se nedostalo chvíle odpočinku.

Mimo čas strávený s kamarády byly v obou týdnech nejoblíbenějšími aktivitami hlavně „lov za pokladem“, výlet do pražské Toboga arény (ježdění metrem!) anebo „sázení kaktusů“, kdy jsme malovali na placaté kameny a ty pak sázeli do zdobených květináčů. Závěrečný den tábora pak vždy slavnostně vyvrcholil párky v rohlíku, rozdáváním diplomů a humorným ohlédnutím se zpět za společnými zážitky.

Příměstské tábory byly realizovány za podpory obce Tuklaty.

Dětský letní tábor 2020

V srpnu 2020 jsme uspořádali letní dětský tábor v bývalém klášteře Svatá Dobrotivá v Zaječově. Tábor se konal v termínu 23. - 29. srpna 2020 a celkem se ho zúčastnilo 34 dětí ve věku od sedmi do patnácti let.

Již od prvního večera po příjezdu, který byl vzhledem ke zpoždění vlaku a ujetému autobusu poměrně dramatický, jsme se všichni seznamovali, bavili se, hráli hry a sportovali. Hned první ráno byla povinná rozcvička, kterou jsme začali krátkým během, protažením a hrou. Pak konečně následovala vytoužená snídaně. Každé dopoledne jsme soutěžili a hráli zábavné hry, za které dostávaly týmy body. Ty se počítaly do celotáborové soutěže skupinek. Po společném obědě jsme měli polední klid a potom už hurá na další hry. Třetí den šli všichni na dlouhý celodenní výlet. Menší děti ušly 15 kilometrů a u toho hrály hry. Byly moc šikovní a zvládli to statečně a na jedničku. Větší děti to měly náročnější - musely zvládnout 25 kilometrů a u toho plnily předem dané pokyny, fotily se na daných stanovištích atp. I starší děti to zvládly a u večeře jsme se všichni sešli. Ve čtvrtek dopoledne jsme měli v lese velice naučnou přednášku od paní hajné (a jejího pejska) z Vojenských lesů a statků, která se tam stará o zvířata a o stromy. Děti to velmi bavilo, a ti starší si z toho mohli odnést spoustu zajímavých poznatků.

Netradičním programem byla také odpolední opičí dráha, u které ze sebe všichni museli vydat dost sil a úsilí, protože byla fyzicky náročnější, než se z názvu zdá. Nakonec všichni v pořádku doběhli, a ještě dlouho si potom povídali o tom, jak přecházeli slack-linu a plazili se pod provázkem jako tajní agenti. Tábor jsme bohužel nezakončili táborákem jako v minulých letech, protože vydatně pršelo. Písničky se ale hrály, zpívalo se, diplomy a odměny za celotáborovou hru se rozdaly - a nakonec i ty buřty byly.

Dětský letní tábor 2020 byl realizován za finanční podpory městské části Praha 7.

Ostatní naplánované akce

Pro rok 2020 jsme připravovali uskutečnit také dvě víkendové akce (v květnu a v říjnu), několik jednodenních výletů a workshopů, které jsme bohužel vzhledem k vládním opatřením a epidemiologické situaci související s onemocněním Covid-19 nemohli uskutečnit.

Hospodaření spolku

Spolek vede jednoduché účetnictví v souladu s vyhláškou č. 325/2015 Sb.. Náš hospodářský rok se shoduje s rokem kalendářním. Hlavní činností spolku dle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) jsou činnosti organizací dětí a mládeže (94991). V uplynulém roce jsme hospodařili se ziskem 35 tis. Kč, který, vzhledem k očekávanému poklesu příjmů v souvislosti s důsledky šíření onemocnění Covid-19 v roce 2021, slouží jako účelová rezerva pro výdaje na hlavní činnost v roce 2021. Částečně tato částka bude v roce 2021 také alokována na další vzdělávání naších členů v oblasti práce s dětmi a mládeží. Příjmy ve výši 719 tis. Kč mimo jiné tvoří příjmy z hlavní činnosti ve výši 176 tis. Kč, přijatá individuální dotace od městské části Praha 7 ve výši 10 tis. Kč a přijaté dary v celkové hodnotě 45 tis. Kč. Výdaje ve výši 684 tis. Kč byly na hlavní činnost. Pro úplnost uvádíme, že na straně příjmů i výdajů jsou průběžné položky ve shodné výši 488 tis. Kč. V průběhu uplynulého roku spolek Ignisio z.s. nepořídil žádný dlouhodobý majetek a ani neprováděl odpisy dlouhodobého majetku. Spolek k 31. prosinci 2020 neevidoval žádné pohledávky ani závazky. Účetní závěrka, kterou tvoří přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích je přílohou této výroční zprávy.

Plány do příštího roku

Jakmile to epidemiologická situace a vládní opatření umožní, zahájíme připravovaný projekt Druhý level. Přesto, že nápadů na nejrůznější akce máme plné zásoby, za reálné považujeme až konání prázdninových akcí – tedy opět dva turnusy letního příměstského tábora v Tuklatech a letní tábor na konci srpna – tentokrát na novém místě – v bývalém františkánském klášteře v Zásmukách.

Dále také plánujeme pokračovat v naší celoroční činnosti – setkávání skupin mládeže (ať už fyzicky či online), případně v pořádání přednášek a workshopů na téma spotřebitelské gramotnosti a pokud to situace dovolí, i nadále spolupracovat s farností sv. Antonína při konání akcí jako je Zažít město jinak či Noc kostelů.

Závěrem pár právních informací

Jsme spolek Ignisio z.s. se sídlem Dukelských Hrdinů 616/54, Praha 7, Holešovice. IČ: 072 89 201. Spolek je zapsaný ve Spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 70640 od 8. srpna 2018. Můžete nás kontaktovat na e-mailu spolek@ignisio.cz nebo prostřednictvím datové schránky wcgiuwz. Statutárním orgánem spolku je předseda Tomáš Grundza, nejvyšší orgánem spolku je valná hromada.

Výroční zpráva spolku Ignisio z.s. za rok 2019

Spolek Ignisio z.s. byl založen dne 8. srpna 2018 třemi zakládajícími členy. V čele s předsedou spolku Tomášem Grundzou má v současné době má osm členů, z toho šest ve věku do 26 let.

Hlavním cílem spolku je vyvíjet veřejně prospěšnou činnost v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže. Věnujeme se práci s dětmi a mládeží, podpoře rozvoje občanské společnosti, propagaci demokratických hodnot a motivaci mladých lidí k občanské angažovanosti.

Hlavní činností spolku je již od samotného vzniku pořádání akcí pro děti jako jsou tábory, víkendovky a jednodenní výlety. Dále také výlety a výpravy do přírody s cílem motivovat děti k týmové spolupráci, ochraně přírody a zájmu o okolí a svět a podpora participace mládeže řadou přednášek a workshopů.

Úzce spolupracujeme s Římskokatolickou farností u kostela sv. Antonína Praha – Holešovice, která nám poskytuje technické zázemí (prostory pro naši činnost). Dále, především v otázkách participace, spolupracujeme se Studentským zastupitelstvem Prahy 7 a také se studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy, s nimiž připravujeme workshopy pro středoškolské studenty zaměřené na osvětu ohledně ochrany spotřebitele.

Veškeré informace týkající se účelu a činnosti spolku Ignisio z.s., důležité kontakty a také informace pro rodiče dětí účastnících se námi pořádaných akcí jsou k dispozici na webových stránkách www.ignisio.cz.

Setkávání skupin mládeže

Celoroční aktivitou našeho spolku je vedení a organizace setkávání dvou skupin mládeže, s nimiž pracujeme.

Mladší skupinu tvoří jedenáct členů ve věku 14 až 18 let, kteří se schází každý pátek. Tito mladí lidé jsou vedeni především k rozvoji zodpovědnosti, týmové spolupráce a občanské angažovanosti. Předáváme jim zkušenosti ohledně organizace akcí a práce s dětmi. Tato skupina se věnuje především vytváření programů a příběhů akcí. Starší skupinu tvoří šest členů ve věku 19 až 21 let, kteří se schází v sudé čtvrtky – tj. jednou za čtrnáct dní. Tuto skupinu tvoří ti zkušenější, kteří se ujímají organizace v technickém slova smyslu, spolupracují na programu akcí, účastní se workshopů a školení a dále doplňují činnost mladší skupiny. Pro členy obou dvou skupin je účast v programu bezplatná.

U obou skupin rozvíjíme v duchu křesťanských hodnot tzv. soft skills (s důrazem na schopnost spolupráce, organizace a kooperace), které následně tyto skupiny společně využívají v přípravě a realizaci různorodých akcí pro děti ve věku 6 až 14 let. Příprava těchto akcí je vyvrcholením naší celoroční činnosti.

Dětský letní tábor 2019

V srpnu 2019 jsme uspořádali letní dětský tábor v bývalém klášteře Svatá Dobrotivá v Zaječově. Tábor se konal v termínu 18. – 24. srpna 2019 a celkem se ho zúčastnilo 42 dětí ve věku od sedmi do patnácti let.

V rámci celotáborové hry děti hned první večer skládaly řeholní sliby a kývly na prosbu pomoci sv. Antonínovi, který nás celý týden provázel, šířit víru po Evropě. Na mapě tak děti podle úspěšnosti ve sportovních i intelektuálních hrách zabíraly po skupinkách území.

Většinu času děti trávily v nádherné přírodě Brdských lesů a během tábora si vyzkoušely mnoho sportovních aktivit jako míčové hry, frisbee, sportovní soutěže atd. Největší výzvou byla náročná opičí dráha. Dále také různé strategické hry podporující týmovou spolupráci, koordinaci, kooperaci, důvěru a logické myšlení, hlavolamy, hádanky a další. Došlo také na kreativní činnosti, malování vitráží na skleniček, zpěv, korálkování a vyrábění z bužírek. Pozornost jsme věnovali také rozvoji sebedůvěry a sebeuvědomění jednotlivých dětí, objevení jejich silných stránek a poskytnutí možnosti v něčem vyniknout. Zajímavým zpestřením byla návštěva britských studentů, kteří zavítali do České republiky v rámci projektu Erasmus+, vydali se podívat, jak probíhá typický dětský tábor a zapojili se i do několika aktivit. Děti tak měly skvělou možnost procvičit si anglickou konverzaci s rodilými mluvčími.

Pro skupinku nejstarších dětí byl připraven lehce odlišný program, který je měl vést k zodpovědnosti (částečné vedení skupinek) a samostatnosti (individuální úkoly). Děti si vyzkoušely náročnější práci s mapou při výpravě, řešení problémových situací a pomoc vedoucím při organizaci tábora.

Dětský letní tábor 2019 byl realizován za finanční podpory městské části Praha 7.

Zažít město jinak 2019

Zažít město jinak jsou sousedské slavnosti, jejichž náplň vytvářejí sami obyvatelé daných lokalit. Jsou založené na principu společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních organizátorů a mnoha dalších subjektů. Jsou otevřené všem věkovým a zájmovým kategoriím.

Odpoledne dne 21. září 2019 jste se tak s námi mohli setkat na Strossmayerově náměstí v našem stánku.

Připraveny jsme měli nejrůznější hry a aktivity pro děti a zatímco si děti hrály, rodičům jsme představovali naši činnost. Zaměřili jsme se zejména prezentaci a nabídku námi pořádaných workshopů (nejen) pro základní a střední školy.

Během celého odpoledne jsme také zajišťovali komentované prohlídky ve věžích kostela sv. Antonína, kterých se letos zúčastnilo opravdu velké množství návštěvníků.

Podzimní výlet 2019

Dne 9. listopadu 2019 jsme se se dvaceti dětmi ve věku od šesti do patnácti let vydali vlakem na jednodenní podzimní výlet na Smetanovu vyhlídku. O průběhu výletu se nejvíce dozvíme ze zápisků dětí: „V sobotu jsme se sešli brzy ráno v plném počtu dvaceti dětí na Smíchovském autobusovém nádraží. Po náročné cestě autobusy jsme dorazili do Teletína, odkud jsme pokračovali pěšky. Zahráli jsme si několik her, jednou z nich byl Bulldog, při kterém excelovala zejména vedoucí Anička. Celou dobu jsme také hráli putovní hru Chřestýš. Cestou nás zastihl několikahodinový slabý déšť, kterého jsme se ale nezalekli a pokračovali v cestě. Před třetí hodinou odpoledne jsem dorazili do cíle, kterým byla Smetanova vyhlídka na řeku Vltavu. Pokochali jsme se výhledem řeku a barevnou podzimní krajinu a vydali se na autobus mířící zpět do Prahy. Výlet jsme si všichni i přes nepřízeň počasí moc užili.“

Workshopy o spotřebitelské gramotnosti

V dnešní době plné nástrah je zvyšování úrovně spotřebitelské gramotnosti věcí nesmírně důležitou, proto jsme ve spolupráci se studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy připravili sérii workshopů spotřebitelské gramotnosti, které nabízíme školám a žákům posledních ročníků základních a zejména středních škol. Mezi probíraná témata patří problematika úvěrů, reklamací vadného zboží, nákupů přes internet a problematika uzavírání smluv.

Hospodaření spolku

Spolek vede jednoduché účetnictví v souladu s vyhláškou č. 325/2015 Sb.. Náš hospodářský rok se shoduje s rokem kalendářním. Hlavní činností spolku dle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) jsou činnosti organizací dětí a mládeže (94991). V uplynulém roce jsme hospodařili se ziskem 22 tis. Kč, který slouží jako účelová rezerva pro výdaje na hlavní činnost především v prvním pololetí roku 2020. Částečně tato částka bude v roce 2020 také alokována na další vzdělávání naších členů v oblasti práce s dětmi a mládeží. Příjmy ve výši 376 tis. Kč mimo jiné tvoří příjmy z hlavní činnosti ve výši 85 tis. Kč, přijatá individuální dotace od městské části Praha 7 ve výši 10 tis. Kč a přijaté dary v celkové hodnotě 43 tis. Kč. Výdaje ve výši 115 tis. Kč byly na hlavní činnost. Pro úplnost uvádíme, že na straně příjmů i výdajů jsou průběžné položky ve shodné výši 239 tis. Kč. V průběhu uplynulého roku spolek Ignisio z.s. nepořídil žádný dlouhodobý majetek a ani neprováděl odpisy dlouhodobého majetku. Spolek k 31. prosinci 2019 neevidoval žádné pohledávky ani závazky. Účetní závěrka, kterou tvoří přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích je přílohou této výroční zprávy.

Plány do příštího roku

Na jaře 2020 plánujeme uspořádat podle zájmu rodičů a personálních možností buďto výlet nebo víkendovku. Naším hlavním plánem do roku 2020 je ovšem uspořádání dětského letního tábora na konci srpna. Tábor se bude konat opět na stejném místě – v bývalém klášteře Svatá Dobrotivá v Zaječově. Vzhledem k předpokládanému většímu zapojení mládeže plánujeme lehce navýšit kapacitu tábora.

Dále také plánujeme pokračovat v pořádání přednášek a workshopů na téma spotřebitelské gramotnosti, případně se věnovat dalším důležitým tematickým okruhů a i nadále spolupracovat s Římskokatolickou farností u kostela sv. Antonína Praha – Holešovice při konání akcí jako je Zažít město jinak či Noc kostelů.

Závěrem pár právních informací

Jsme spolek Ignisio z.s. se sídlem Dukelských Hrdinů 616/54, Praha 7, Holešovice. IČ: 072 89 201. Spolek je zapsaný ve Spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 70640 od 8. srpna 2018. Můžete nás kontaktovat na e-mailu spolek@ignisio.cz nebo prostřednictvím datové schránky wcgiuwz. Statutárním orgánem spolku je předseda Tomáš Grundza, nejvyšší orgánem spolku je valná hromada.

Výroční zpráva spolku Ignisio z.s. za rok 2018

Spolek Ignisio z.s. byl založen dne 8. srpna 2018 třemi zakládajícími členy. V čele s předsedou spolku Tomášem Grundzou se během letošního roku rozrostl o další čtyři členy. V současné době má tedy spolek sedm členů, z toho pět ve věku do 26 let.

Náš spolek Ignisio z.s. vznikl s hlavním cílem vyvíjet veřejně prospěšnou činnost v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže. Věnujeme se práci s dětmi a mládeží, podpoře rozvoje občanské společnosti, propagaci demokratických hodnot a motivaci mladých lidí k občanské angažovanosti.

Hlavní činností spolku mělo být, již od samotného vzniku, pořádání akcí pro děti jako jsou tábory, víkendovky a jednodenní výlety. Dále také výlety a výpravy do přírody s cílem motivovat děti k týmové spolupráci, ochraně přírody a zájmu o okolí a svět a podpora participace mládeže řadou přednášek a workshopů. Již v průběhu prvního roku naší existence se nám podařilo většinu plánů uskutečnit.

Úzce spolupracujeme s Římskokatolickou farností u kostela sv. Antonína Praha – Holešovice, která nám poskytuje technické zázemí (prostory pro naši činnost). Dále, především v otázkách participace, úzce spolupracujeme se Studentským zastupitelstvem Prahy 7, se kterým připravujeme sérii workshopů o participaci a o aktivním občanství. Další workshopy, zaměřené na osvětu ohledně ochrany spotřebitele, připravujeme pro středoškolské studenty ve spolupráci se studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Veškeré informace týkající se účelu a činnosti spolku Ignisio z.s., důležité kontakty a také informace pro rodiče dětí účastnících se námi pořádaných akcí jsou k dispozici na webových stránkách www.ignisio.cz.

Setkávání skupin mládeže

Celoroční aktivitou našeho spolku je vedení a organizace setkávání dvou skupin mládeže, s nimiž pracujeme.

Mladší skupinu tvoří sedm členů ve věku 15-16 let, kteří se schází každý čtvrtek. Tito mladí lidé jsou vedeni především k rozvoji zodpovědnosti, týmové spolupráce a občanské angažovanosti. Předáváme jim zkušenosti ohledně organizace akcí a práce s dětmi. Tato skupina se věnuje především vytváření programů a příběhů akcí. Starší skupinu tvoří šest členů ve věku 17 až 19 let, kteří se schází v sudé čtvrtky - tj. jednou za čtrnáct dní. Tuto skupinu tvoří ti zkušenější, kteří se ujímají organizace v technickém slova smyslu, spolupracují na programu akcí, účastní se workshopů a školení a dále doplňují činnost mladší skupiny.

U obou skupin rozvíjíme v duchu křesťanských hodnot tzv. soft skills (s důrazem na schopnost spolupráce, organizace a kooperace), které následně tyto skupiny společně využívají v přípravě a realizaci různorodých akcí pro děti ve věku 6 až 14 let. Příprava těchto akcí je naší hlavní činností.

Dětský letní tábor 2018

První akce spolku proběhla v srpnu 2018, kdy jsme se ve spolupráci s farností sv. Antonína podíleli na pořádání dětského letního tábora v Hrádku u Vlašimi. Tábor se konal v termínu 19. - 25. 8. 2018 a celkem se ho zúčastnilo dvacet sedm dětí ve věku od sedmi do čtrnácti let.

Tématem tábora byl kriminální případ ztracené kuchařky, nebezpečné organizace Mormotio a ukradených dokumentů dokládajících historickou hodnotu místa našeho pobytu. Příběhem děti provázel (ne)známý detektiv Herlock Sholmes, který si poradil s každým problémem a společně s dětmi nakonec přišel všem záhadám na kloub.

Během tábora si děti vyzkoušely mnoho sportovních aktivit (míčové hry, frisbee, vodní bitva, sportovní soutěže, opičí dráhy), různé strategické hry podporující týmovou spolupráci, koordinaci, kooperaci, důvěru a logické myšlení, hlavolamy, hádanky a další. Došlo také na kreativní činnosti, malování, zpěv, korálky, divadlo. Pozornost jsme věnovali také rozvoji sebedůvěry a sebeuvědomění jednotlivých dětí, objevení jejich silných stránek a poskytnutí možnosti v něčem vyniknout.

Pro skupinku nejstarších dětí byl připraven lehce odlišný program, který je měl vést k zodpovědnosti (částečné vedení skupinek) a samostatnosti (individuální úkoly). Děti si vyzkoušely náročnější práci s mapou při výpravě, řešení problémových situací a pomoc vedoucím při organizaci tábora.

Zažít město jinak 2018

Zažít město jinak jsou sousedské slavnosti, jejichž náplň vytvářejí sami obyvatelé daných lokalit. Jsou založené na principu společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních organizátorů a mnoha dalších subjektů. Jsou otevřené všem věkovým a zájmovým kategoriím.

Do akce Zažít město jinak jsme se zapojili pořádáním komentovaných prohlídek ve věžích kostela sv. Antonína na Strossmayerově náměstí (které jsou běžně během roku pro veřejnost nepřístupné) pro ty, kteří splnili podmínky soutěže.

Na různých místech v Praze 7 zapojených do akce Zažít město jinak čekaly na děti a jejich rodiče jednoduché úkoly. Splnění úkolů bylo zaznamenáno na hracích kartách. Ti, kdo splnili alespoň tři úkoly, mohli mezi 14:30 a 16:30 vystoupat ke zvonům kostela sv. Antonína, vyslechnout výklad průvodců a vidět Prahu z výšky přibližně 55 metrů.

Podzimní výlet 2018

Dne 20. října 2018 jsme se se sedmnácti dětmi ve věku od sedmi do čtrnácti let vydali vlakem na jednodenní podzimní výlet na hrad Okoř. O průběhu výletu se nejvíce dozvíme ze zápisků dětí: „Počasí nám přálo a cesta utíkala rychleji i díky doprovodu rytířky Anny, pomocnice Bílé paní. V průběhu cesty nás čekaly zajímavé výzvy a úkoly. Na začátku jsme museli skládat dopis, abychom vůbec věděli co máme dělat, později jsme změřili své síly v přetahování lana, ve hře zvané Buldok nebo v hutututu. Nakonec jsme na Okoř došli. Čekala nás tam Bílá paní, která nám za naší snahu darovala svůj poklad. Výlet jsme si všichni moc užili a už se těšíme na další akce.“

Workshopy o spotřebitelské gramotnosti

V dnešní době plné nástrah je zvyšování úrovně spotřebitelské gramotnosti věcí nesmírně důležitou, proto jsme v prosinci 2018 ve spolupráci se studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy připravili sérii workshopů spotřebitelské gramotnosti na Gymnáziu nad Štolou. Mezi probíraná témata patřila problematika úvěrů, reklamací vadného zboží, nákupů přes internet a problematika uzavírání smluv.

Hospodaření spolku

Spolek vede jednoduché účetnictví v souladu s vyhláškou č. 325/2015 Sb.. Náš hospodářský rok se shoduje s rokem kalendářním. Hlavní činností spolku dle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) jsou činnosti organizací dětí a mládeže (94991). V uplynulém roce jsme hospodařili se ziskem 1 tis. Kč, který slouží jako účelová rezerva pro výdaje na hlavní činnost především v prvním čtvrtletí roku 2019. Příjmy ve výši 26 tis. Kč tvoří 2 hlavní složky: příjmy z hlavní činnosti ve výši 2 tis. Kč a majetkový dar od Československé obchodní banky, a.s. v hodnotě 24 tis. Kč. Výdaje ve výši 1 tis. Kč byly na hlavní činnost. V průběhu uplynulého roku spolek Ignisio z.s. nepořídil žádný dlouhodobý majetek a ani neprováděl odpisy dlouhodobého majetku. Spolek k 31.12.2018 neevidoval žádné pohledávky ani závazky. Účetní závěrka, kterou tvoří přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích je přílohou této výroční zprávy.

Plány do příštího roku

Po velkém úspěchu je v roce 2019 naším hlavním plánem uspořádání dětského letního tábora, opět na konci srpna. Rádi bychom, aby se tábora účastnilo více dětí a také bychom rádi nalezli a jeli na nové místo. Tentokrát bychom se na táboře chtěli věnovat více sportovním aktivitám. Na podzim bychom rádi uspořádali víkendovou akci na dvě noci pro děti.

Plánujeme pokračovat v pořádání přednášek a workshopů na téma spotřebitelské gramotnosti, případně se věnovat dalším důležitým tematickým okruhů a i nadále spolupracovat s farností sv. Antonína při konání akcí jako je Zažít město jinak či Noc kostelů.

Na jaro 2019 připravujeme informační kampaň ohledně voleb do Evropského parlamentu 2019 cílenou především na prvovoliče.

Závěrem pár právních informací

Jsme spolek Ignisio z.s. se sídlem Dukelských Hrdinů 616/54, Praha 7, Holešovice. IČ: 072 89 201. Spolek je zapsaný ve Spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 70640 od 8. srpna 2018. Můžete nás kontaktovat na e-mailu spolek@ignisio.cz nebo prostřednictvím datové schránky wcgiuwz. Statutárním orgánem spolku je předseda Tomáš Grundza, nejvyšší orgánem spolku je valná hromada.

Ke stažení

Výroční zpráva ve formátu PDF
Účetní závěrka spolku za rok 2018