Výroční zpráva spolku Ignisio z.s. za rok 2019

Spolek Ignisio z.s. byl založen dne 8. srpna 2018 třemi zakládajícími členy. V čele s předsedou spolku Tomášem Grundzou má v současné době má osm členů, z toho šest ve věku do 26 let.

Hlavním cílem spolku je vyvíjet veřejně prospěšnou činnost v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže. Věnujeme se práci s dětmi a mládeží, podpoře rozvoje občanské společnosti, propagaci demokratických hodnot a motivaci mladých lidí k občanské angažovanosti.

Hlavní činností spolku je již od samotného vzniku pořádání akcí pro děti jako jsou tábory, víkendovky a jednodenní výlety. Dále také výlety a výpravy do přírody s cílem motivovat děti k týmové spolupráci, ochraně přírody a zájmu o okolí a svět a podpora participace mládeže řadou přednášek a workshopů.

Úzce spolupracujeme s Římskokatolickou farností u kostela sv. Antonína Praha – Holešovice, která nám poskytuje technické zázemí (prostory pro naši činnost). Dále, především v otázkách participace, spolupracujeme se Studentským zastupitelstvem Prahy 7 a také se studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy, s nimiž připravujeme workshopy pro středoškolské studenty zaměřené na osvětu ohledně ochrany spotřebitele.

Veškeré informace týkající se účelu a činnosti spolku Ignisio z.s., důležité kontakty a také informace pro rodiče dětí účastnících se námi pořádaných akcí jsou k dispozici na webových stránkách www.ignisio.cz.

Setkávání skupin mládeže

Celoroční aktivitou našeho spolku je vedení a organizace setkávání dvou skupin mládeže, s nimiž pracujeme.

Mladší skupinu tvoří jedenáct členů ve věku 14 až 18 let, kteří se schází každý pátek. Tito mladí lidé jsou vedeni především k rozvoji zodpovědnosti, týmové spolupráce a občanské angažovanosti. Předáváme jim zkušenosti ohledně organizace akcí a práce s dětmi. Tato skupina se věnuje především vytváření programů a příběhů akcí. Starší skupinu tvoří šest členů ve věku 19 až 21 let, kteří se schází v sudé čtvrtky – tj. jednou za čtrnáct dní. Tuto skupinu tvoří ti zkušenější, kteří se ujímají organizace v technickém slova smyslu, spolupracují na programu akcí, účastní se workshopů a školení a dále doplňují činnost mladší skupiny. Pro členy obou dvou skupin je účast v programu bezplatná.

U obou skupin rozvíjíme v duchu křesťanských hodnot tzv. soft skills (s důrazem na schopnost spolupráce, organizace a kooperace), které následně tyto skupiny společně využívají v přípravě a realizaci různorodých akcí pro děti ve věku 6 až 14 let. Příprava těchto akcí je vyvrcholením naší celoroční činnosti.

Dětský letní tábor 2019

V srpnu 2019 jsme uspořádali letní dětský tábor v bývalém klášteře Svatá Dobrotivá v Zaječově. Tábor se konal v termínu 18. – 24. srpna 2019 a celkem se ho zúčastnilo 42 dětí ve věku od sedmi do patnácti let.

V rámci celotáborové hry děti hned první večer skládaly řeholní sliby a kývly na prosbu pomoci sv. Antonínovi, který nás celý týden provázel, šířit víru po Evropě. Na mapě tak děti podle úspěšnosti ve sportovních i intelektuálních hrách zabíraly po skupinkách území.

Většinu času děti trávily v nádherné přírodě Brdských lesů a během tábora si vyzkoušely mnoho sportovních aktivit jako míčové hry, frisbee, sportovní soutěže atd. Největší výzvou byla náročná opičí dráha. Dále také různé strategické hry podporující týmovou spolupráci, koordinaci, kooperaci, důvěru a logické myšlení, hlavolamy, hádanky a další. Došlo také na kreativní činnosti, malování vitráží na skleniček, zpěv, korálkování a vyrábění z bužírek. Pozornost jsme věnovali také rozvoji sebedůvěry a sebeuvědomění jednotlivých dětí, objevení jejich silných stránek a poskytnutí možnosti v něčem vyniknout. Zajímavým zpestřením byla návštěva britských studentů, kteří zavítali do České republiky v rámci projektu Erasmus+, vydali se podívat, jak probíhá typický dětský tábor a zapojili se i do několika aktivit. Děti tak měly skvělou možnost procvičit si anglickou konverzaci s rodilými mluvčími.

Pro skupinku nejstarších dětí byl připraven lehce odlišný program, který je měl vést k zodpovědnosti (částečné vedení skupinek) a samostatnosti (individuální úkoly). Děti si vyzkoušely náročnější práci s mapou při výpravě, řešení problémových situací a pomoc vedoucím při organizaci tábora.

Dětský letní tábor 2019 byl realizován za finanční podpory městské části Praha 7.

Zažít město jinak 2019

Zažít město jinak jsou sousedské slavnosti, jejichž náplň vytvářejí sami obyvatelé daných lokalit. Jsou založené na principu společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních organizátorů a mnoha dalších subjektů. Jsou otevřené všem věkovým a zájmovým kategoriím.

Odpoledne dne 21. září 2019 jste se tak s námi mohli setkat na Strossmayerově náměstí v našem stánku.

Připraveny jsme měli nejrůznější hry a aktivity pro děti a zatímco si děti hrály, rodičům jsme představovali naši činnost. Zaměřili jsme se zejména prezentaci a nabídku námi pořádaných workshopů (nejen) pro základní a střední školy.

Během celého odpoledne jsme také zajišťovali komentované prohlídky ve věžích kostela sv. Antonína, kterých se letos zúčastnilo opravdu velké množství návštěvníků.

Podzimní výlet 2019

Dne 9. listopadu 2019 jsme se se dvaceti dětmi ve věku od šesti do patnácti let vydali vlakem na jednodenní podzimní výlet na Smetanovu vyhlídku. O průběhu výletu se nejvíce dozvíme ze zápisků dětí: „V sobotu jsme se sešli brzy ráno v plném počtu dvaceti dětí na Smíchovském autobusovém nádraží. Po náročné cestě autobusy jsme dorazili do Teletína, odkud jsme pokračovali pěšky. Zahráli jsme si několik her, jednou z nich byl Bulldog, při kterém excelovala zejména vedoucí Anička. Celou dobu jsme také hráli putovní hru Chřestýš. Cestou nás zastihl několikahodinový slabý déšť, kterého jsme se ale nezalekli a pokračovali v cestě. Před třetí hodinou odpoledne jsem dorazili do cíle, kterým byla Smetanova vyhlídka na řeku Vltavu. Pokochali jsme se výhledem řeku a barevnou podzimní krajinu a vydali se na autobus mířící zpět do Prahy. Výlet jsme si všichni i přes nepřízeň počasí moc užili.“

Workshopy o spotřebitelské gramotnosti

V dnešní době plné nástrah je zvyšování úrovně spotřebitelské gramotnosti věcí nesmírně důležitou, proto jsme ve spolupráci se studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy připravili sérii workshopů spotřebitelské gramotnosti, které nabízíme školám a žákům posledních ročníků základních a zejména středních škol. Mezi probíraná témata patří problematika úvěrů, reklamací vadného zboží, nákupů přes internet a problematika uzavírání smluv.

Hospodaření spolku

Spolek vede jednoduché účetnictví v souladu s vyhláškou č. 325/2015 Sb.. Náš hospodářský rok se shoduje s rokem kalendářním. Hlavní činností spolku dle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) jsou činnosti organizací dětí a mládeže (94991). V uplynulém roce jsme hospodařili se ziskem 22 tis. Kč, který slouží jako účelová rezerva pro výdaje na hlavní činnost především v prvním pololetí roku 2020. Částečně tato částka bude v roce 2020 také alokována na další vzdělávání naších členů v oblasti práce s dětmi a mládeží. Příjmy ve výši 376 tis. Kč mimo jiné tvoří příjmy z hlavní činnosti ve výši 85 tis. Kč, přijatá individuální dotace od městské části Praha 7 ve výši 10 tis. Kč a přijaté dary v celkové hodnotě 43 tis. Kč. Výdaje ve výši 115 tis. Kč byly na hlavní činnost. Pro úplnost uvádíme, že na straně příjmů i výdajů jsou průběžné položky ve shodné výši 239 tis. Kč. V průběhu uplynulého roku spolek Ignisio z.s. nepořídil žádný dlouhodobý majetek a ani neprováděl odpisy dlouhodobého majetku. Spolek k 31. prosinci 2019 neevidoval žádné pohledávky ani závazky. Účetní závěrka, kterou tvoří přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích je přílohou této výroční zprávy.

Plány do příštího roku

Na jaře 2020 plánujeme uspořádat podle zájmu rodičů a personálních možností buďto výlet nebo víkendovku. Naším hlavním plánem do roku 2020 je ovšem uspořádání dětského letního tábora na konci srpna. Tábor se bude konat opět na stejném místě – v bývalém klášteře Svatá Dobrotivá v Zaječově. Vzhledem k předpokládanému většímu zapojení mládeže plánujeme lehce navýšit kapacitu tábora.

Dále také plánujeme pokračovat v pořádání přednášek a workshopů na téma spotřebitelské gramotnosti, případně se věnovat dalším důležitým tematickým okruhů a i nadále spolupracovat s Římskokatolickou farností u kostela sv. Antonína Praha – Holešovice při konání akcí jako je Zažít město jinak či Noc kostelů.

Závěrem pár právních informací

Jsme spolek Ignisio z.s. se sídlem Dukelských Hrdinů 616/54, Praha 7, Holešovice. IČ: 072 89 201. Spolek je zapsaný ve Spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 70640 od 8. srpna 2018. Můžete nás kontaktovat na e-mailu spolek@ignisio.cz nebo prostřednictvím datové schránky wcgiuwz. Statutárním orgánem spolku je předseda Tomáš Grundza, nejvyšší orgánem spolku je valná hromada.

Výroční zpráva spolku Ignisio z.s. za rok 2018

Spolek Ignisio z.s. byl založen dne 8. srpna 2018 třemi zakládajícími členy. V čele s předsedou spolku Tomášem Grundzou se během letošního roku rozrostl o další čtyři členy. V současné době má tedy spolek sedm členů, z toho pět ve věku do 26 let.

Náš spolek Ignisio z.s. vznikl s hlavním cílem vyvíjet veřejně prospěšnou činnost v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže. Věnujeme se práci s dětmi a mládeží, podpoře rozvoje občanské společnosti, propagaci demokratických hodnot a motivaci mladých lidí k občanské angažovanosti.

Hlavní činností spolku mělo být, již od samotného vzniku, pořádání akcí pro děti jako jsou tábory, víkendovky a jednodenní výlety. Dále také výlety a výpravy do přírody s cílem motivovat děti k týmové spolupráci, ochraně přírody a zájmu o okolí a svět a podpora participace mládeže řadou přednášek a workshopů. Již v průběhu prvního roku naší existence se nám podařilo většinu plánů uskutečnit.

Úzce spolupracujeme s Římskokatolickou farností u kostela sv. Antonína Praha – Holešovice, která nám poskytuje technické zázemí (prostory pro naši činnost). Dále, především v otázkách participace, úzce spolupracujeme se Studentským zastupitelstvem Prahy 7, se kterým připravujeme sérii workshopů o participaci a o aktivním občanství. Další workshopy, zaměřené na osvětu ohledně ochrany spotřebitele, připravujeme pro středoškolské studenty ve spolupráci se studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Veškeré informace týkající se účelu a činnosti spolku Ignisio z.s., důležité kontakty a také informace pro rodiče dětí účastnících se námi pořádaných akcí jsou k dispozici na webových stránkách www.ignisio.cz.

Setkávání skupin mládeže

Celoroční aktivitou našeho spolku je vedení a organizace setkávání dvou skupin mládeže, s nimiž pracujeme.

Mladší skupinu tvoří sedm členů ve věku 15-16 let, kteří se schází každý čtvrtek. Tito mladí lidé jsou vedeni především k rozvoji zodpovědnosti, týmové spolupráce a občanské angažovanosti. Předáváme jim zkušenosti ohledně organizace akcí a práce s dětmi. Tato skupina se věnuje především vytváření programů a příběhů akcí. Starší skupinu tvoří šest členů ve věku 17 až 19 let, kteří se schází v sudé čtvrtky - tj. jednou za čtrnáct dní. Tuto skupinu tvoří ti zkušenější, kteří se ujímají organizace v technickém slova smyslu, spolupracují na programu akcí, účastní se workshopů a školení a dále doplňují činnost mladší skupiny.

U obou skupin rozvíjíme v duchu křesťanských hodnot tzv. soft skills (s důrazem na schopnost spolupráce, organizace a kooperace), které následně tyto skupiny společně využívají v přípravě a realizaci různorodých akcí pro děti ve věku 6 až 14 let. Příprava těchto akcí je naší hlavní činností.

Dětský letní tábor 2018

První akce spolku proběhla v srpnu 2018, kdy jsme se ve spolupráci s farností sv. Antonína podíleli na pořádání dětského letního tábora v Hrádku u Vlašimi. Tábor se konal v termínu 19. - 25. 8. 2018 a celkem se ho zúčastnilo dvacet sedm dětí ve věku od sedmi do čtrnácti let.

Tématem tábora byl kriminální případ ztracené kuchařky, nebezpečné organizace Mormotio a ukradených dokumentů dokládajících historickou hodnotu místa našeho pobytu. Příběhem děti provázel (ne)známý detektiv Herlock Sholmes, který si poradil s každým problémem a společně s dětmi nakonec přišel všem záhadám na kloub.

Během tábora si děti vyzkoušely mnoho sportovních aktivit (míčové hry, frisbee, vodní bitva, sportovní soutěže, opičí dráhy), různé strategické hry podporující týmovou spolupráci, koordinaci, kooperaci, důvěru a logické myšlení, hlavolamy, hádanky a další. Došlo také na kreativní činnosti, malování, zpěv, korálky, divadlo. Pozornost jsme věnovali také rozvoji sebedůvěry a sebeuvědomění jednotlivých dětí, objevení jejich silných stránek a poskytnutí možnosti v něčem vyniknout.

Pro skupinku nejstarších dětí byl připraven lehce odlišný program, který je měl vést k zodpovědnosti (částečné vedení skupinek) a samostatnosti (individuální úkoly). Děti si vyzkoušely náročnější práci s mapou při výpravě, řešení problémových situací a pomoc vedoucím při organizaci tábora.

Zažít město jinak 2018

Zažít město jinak jsou sousedské slavnosti, jejichž náplň vytvářejí sami obyvatelé daných lokalit. Jsou založené na principu společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních organizátorů a mnoha dalších subjektů. Jsou otevřené všem věkovým a zájmovým kategoriím.

Do akce Zažít město jinak jsme se zapojili pořádáním komentovaných prohlídek ve věžích kostela sv. Antonína na Strossmayerově náměstí (které jsou běžně během roku pro veřejnost nepřístupné) pro ty, kteří splnili podmínky soutěže.

Na různých místech v Praze 7 zapojených do akce Zažít město jinak čekaly na děti a jejich rodiče jednoduché úkoly. Splnění úkolů bylo zaznamenáno na hracích kartách. Ti, kdo splnili alespoň tři úkoly, mohli mezi 14:30 a 16:30 vystoupat ke zvonům kostela sv. Antonína, vyslechnout výklad průvodců a vidět Prahu z výšky přibližně 55 metrů.

Podzimní výlet 2018

Dne 20. října 2018 jsme se se sedmnácti dětmi ve věku od sedmi do čtrnácti let vydali vlakem na jednodenní podzimní výlet na hrad Okoř. O průběhu výletu se nejvíce dozvíme ze zápisků dětí: „Počasí nám přálo a cesta utíkala rychleji i díky doprovodu rytířky Anny, pomocnice Bílé paní. V průběhu cesty nás čekaly zajímavé výzvy a úkoly. Na začátku jsme museli skládat dopis, abychom vůbec věděli co máme dělat, později jsme změřili své síly v přetahování lana, ve hře zvané Buldok nebo v hutututu. Nakonec jsme na Okoř došli. Čekala nás tam Bílá paní, která nám za naší snahu darovala svůj poklad. Výlet jsme si všichni moc užili a už se těšíme na další akce.“

Workshopy o spotřebitelské gramotnosti

V dnešní době plné nástrah je zvyšování úrovně spotřebitelské gramotnosti věcí nesmírně důležitou, proto jsme v prosinci 2018 ve spolupráci se studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy připravili sérii workshopů spotřebitelské gramotnosti na Gymnáziu nad Štolou. Mezi probíraná témata patřila problematika úvěrů, reklamací vadného zboží, nákupů přes internet a problematika uzavírání smluv.

Hospodaření spolku

Spolek vede jednoduché účetnictví v souladu s vyhláškou č. 325/2015 Sb.. Náš hospodářský rok se shoduje s rokem kalendářním. Hlavní činností spolku dle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) jsou činnosti organizací dětí a mládeže (94991). V uplynulém roce jsme hospodařili se ziskem 1 tis. Kč, který slouží jako účelová rezerva pro výdaje na hlavní činnost především v prvním čtvrtletí roku 2019. Příjmy ve výši 26 tis. Kč tvoří 2 hlavní složky: příjmy z hlavní činnosti ve výši 2 tis. Kč a majetkový dar od Československé obchodní banky, a.s. v hodnotě 24 tis. Kč. Výdaje ve výši 1 tis. Kč byly na hlavní činnost. V průběhu uplynulého roku spolek Ignisio z.s. nepořídil žádný dlouhodobý majetek a ani neprováděl odpisy dlouhodobého majetku. Spolek k 31.12.2018 neevidoval žádné pohledávky ani závazky. Účetní závěrka, kterou tvoří přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích je přílohou této výroční zprávy.

Plány do příštího roku

Po velkém úspěchu je v roce 2019 naším hlavním plánem uspořádání dětského letního tábora, opět na konci srpna. Rádi bychom, aby se tábora účastnilo více dětí a také bychom rádi nalezli a jeli na nové místo. Tentokrát bychom se na táboře chtěli věnovat více sportovním aktivitám. Na podzim bychom rádi uspořádali víkendovou akci na dvě noci pro děti.

Plánujeme pokračovat v pořádání přednášek a workshopů na téma spotřebitelské gramotnosti, případně se věnovat dalším důležitým tematickým okruhů a i nadále spolupracovat s farností sv. Antonína při konání akcí jako je Zažít město jinak či Noc kostelů.

Na jaro 2019 připravujeme informační kampaň ohledně voleb do Evropského parlamentu 2019 cílenou především na prvovoliče.

Závěrem pár právních informací

Jsme spolek Ignisio z.s. se sídlem Dukelských Hrdinů 616/54, Praha 7, Holešovice. IČ: 072 89 201. Spolek je zapsaný ve Spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 70640 od 8. srpna 2018. Můžete nás kontaktovat na e-mailu spolek@ignisio.cz nebo prostřednictvím datové schránky wcgiuwz. Statutárním orgánem spolku je předseda Tomáš Grundza, nejvyšší orgánem spolku je valná hromada.

Ke stažení

Výroční zpráva ve formátu PDF
Účetní závěrka spolku za rok 2018